Algemene Voorwaarden van Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst

 

Artikel 1. Algemeen

 • Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Tiel onder nummer 54265525 en is als PROVOET en PROCERT lid aangesloten bij de brancheorganisatie voor pedicures en het kwaliteitsregister voor pedicures.
 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen de medisch pedicure praktijk en een cliënt waarop Pedicure Praktijk Happy Feet Aalst deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken

Artikel 2. Diensten

 • Pedicure Praktijk Happy Feet Aalst zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 3. Afspraken

 • Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen telefonisch worden gemaakt.
 • Bij verhindering dient de cliënt deze z.s.m. – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak – aan Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst door te geven. Dit kan telefonisch of per e-mail.
 • Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst  bij 1 e te laat afzeggen 50% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt door berekenen, bij een 2 e maal 100% doorberekenen.
 • Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 • Bij verhindering van de afspraak door Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst, dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van te voren.
 • Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.

Artikel 4. Tarieven en betaling

 • Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst vermeldt alle tarieven van behandelingen zichtbaar op de website van de praktijk. De gemelde tarieven zijn inclusief 21% btw. 
 • De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pinbetaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande over te maken aan Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst.
 • Voor cliënten die vallen onder de Ketenzorg, zal de factuur voor de medisch noodzakelijke behandeling worden ingediend bij de desbetreffende podotherapeut, en is de eigen bijdrage te voldoen direct na de behandeling.

Artikel 5. Personeel in de praktijk

 • Indien Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.

Artikel 6. Persoonsgegevens en privacy

 • De cliënt voorziet tijdens het eerste consult alle gegevens die relevant zijn voor een goede beroepsuitoefening aan Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst. De persoonlijke gegevens worden door Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.

Artikel 7. Geheimhouding

 • Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt vertelt tijdens een behandeling.
 • De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.Artikel 8. Aansprakelijkheid

 • Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk.

Artikel 9. Beschadiging en diefstal

 • De cliënt is aansprakelijk voor toegebrachte schade aan het meubilair, instrumenten en en/of materialen van Pedicure Praktijk Happy Feet Aalst.
 • Diefstal wordt door Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst altijd gemeld bij de politie.

Artikel 10. Garantie

 • Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • de cliënt verwijzing naar een andere discipline niet heeft opgevolgd
  • de cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt

Artikel 11. Klachten

 • Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een producten, moet deze z.s.m., doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst
 • Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen schakelen wij de klachtenfunctionaris van Provoet in.

Artikel 12. Gedrag

 • De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemene aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst het recht de cliënt toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.


Artikel 13. Recht

 • Op welke overeenkomst tussen Pedicurepraktijk Happy Feet Aalst en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.